Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.    ALGEMEEN

 1.        EM Beveiliging, gedeponeerd onder nummer 60958669 KvK Arnhem Gebied van toepassing: Nederland. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 2.        Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 3.        Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 4.       EM Beveiliging houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole, inbraak- en brandwerende kluizen en intercomsystemen.
2.    TOEPASSELIJKHEID

 1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen EM Beveiliging en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van EM Beveiliging.
 2.       EM Beveiliging kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 3.        Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met EM Beveiliging worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4.        Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor EM Beveiliging gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 5.        Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van EM Beveiliging, dan prevaleren de algemene voorwaarden van EM Beveiliging boven die van de afnemer.
 6.        Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
 7.        Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015
3.    OPDRACHTEN

 1.        Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
 2.       EM Beveiliging biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
 3.       EM Beveiliging kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4.       EM Beveiligingl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
4.    OFFERTES

 1.        Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
 2.       EM Beveiliging bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 3.        Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 4.        Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 5.        De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
 6.       EM Beveiliging kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.
5.    OVEREENKOMSTEN

 1.        Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
 2.        Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
 3.        Opdrachten die door EM Beveiliging in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 4.        Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 5.        Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als EM Beveiliging deze schriftelijk heeft bevestigd.
6.    FACTUREN

 1.        Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
 2.        De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 3.        Facturen zijn het garantiebewijs.
7.    AANBIEDINGEN

 1.        Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2.        Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.
8.    PRIJZEN

 1.        Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld,  inclusief  omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd maar exclusief verzendkosten.
 2.        Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van EM Beveiliging. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is EM Beveiliging gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor EM Beveiliging al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan EM Beveiliging het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
 3.        Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden EM Beveiliging op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 4.        Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 5.        Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 6.        Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.
9.  BETALING

 1.       EM Beveiliging kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
 2.        Pas als de aanbetaling door EM Beveiliging is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 3.        Betalingen via onze internetshop dienen altijd vooruit betaald te worden, pas als de betaling binnen is wordt het gekochte product verzonden.
 4.        Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door EM Beveiliging aangewezen bankrekening.
 5.        Producten blijven bezit van EM Beveiliging totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6.        Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
 7.        Niet tijdige betaling geeft EM Beveiliging het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 8.       EM Beveiliging is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door EM Beveiliging te bepalen wijze.
 9.        Indien EM Beveiliging, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
 10.     Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 11.     EM Beveiliging staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
10.  LEVERINGSTERMIJN

 1.        Op producten en diensten van EM Beveiliging gelden afgesproken leveringstermijnen.
 2.        Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor EM Beveiliging
 3.        Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat EM Beveiliging op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
 4.        Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
11.  RECLAMES

 1.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 2.        Afnemer is verplicht om de door EM Beveiliging geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
 3.        Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan EM Beveiliging worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
 4.        Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 5.        Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
 6.        Indien een reclame door EM Beveiliging gegrond wordt bevonden, heeft EM Beveiliging het recht de volgende keuze te maken:
  1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij   de vervangen producten aan EM Beveiliging worden afgegeven.
  3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7.        Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
 8.        Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar EM Beveiliging teruggezonden.
12.  RETOUR

 1.        Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van 14 dagen na aankoop en ontvangst van de producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
  1.    Zakelijke opdrachten en transacties.
  2.    Zogenaamde “op maat” producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.
  3.    Accu’s en batterijen, deze kunnen na levering niet worden geretourneerd.
 2.        Na goedkeuring van een retour aanvraag heeft de afnemer 14 dagen na aanvraag het recht de producten te retourneren. De bijkomende verzendkosten voor het retourneren komen voor rekening van afnemer.
 3.        Creditering van de order vindt binnen 14 dagen na aanmelding van een retour plaats mits het product reeds in goede orde is ontvangen.
 4.        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is EM Beveiliging niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
 5.        In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door EM Beveiliging van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door EM Beveiliging zijn ontvangen.
 6.        Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
 7.        Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd, opdat deze door EM Beveiliging opnieuw kunnen worden verkocht.
 8.        In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
 9.        Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.
 10.        Sommige producten kunnen na aankoop niet meer worden geruild of geretourneerd worden. Het betreft hier producten die op korte termijn verbruikt kunnen worden zoals: bekabeling, voedingen (batterijen e.d.), slijtage gevoelige onderdelen (sloten etc.), hygiënische gevoelige onderdelen.
13.  GARANTIE

 1.       EM Beveiliging staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
 2.        Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van EM Beveiliging betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantie aanspraken die EM Beveiliging jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
 3.        De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.
 4.        Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via EM Beveiliging. De garantie via EM Beveiliging wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 5.        Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door EM Beveiliging in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van EM Beveiliging.
 6.        De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van EM Beveiliging wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
 7.        Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij EM Beveiliging.
  Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door EM Beveiliging in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
 8.        Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij EM Beveiliging en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van EM Beveiliging.
14.  ONTBINDING

 1.        Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens EM Beveiliging niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die EM Beveiliging te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2.       EM Beveiliging is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 3.        Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van EM Beveiliging. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft EM Beveiliging het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van EM Beveiliging op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
 4.        Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
15.  AANSPRAKELIJKHEID

 1.       EM Beveiliging is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
 2.       EM Beveiliging is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
  1.    er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
  2.    er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer onder toestemming van EM Beveiliging wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  3.    er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
  4.    er sprake is van overmacht.
  5.    er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
  6.    er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7.    er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
 3.        De aansprakelijkheid van EM Beveiliging uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
 4.        Mocht EM Beveiliging ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal EM Beveiliging slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van EM Beveiliging dekt.
 5.        Mocht de verzekering niet dekken, dan is EM Beveiliging geheel niet aansprakelijk.
 6.        De afnemer zal EM Beveiliging vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens EM Beveiliging.
 7.       EM Beveiliging is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van EM Beveiliging. Dan komen artikel 15.a en 15.b te vervallen.
16.  OVERMACHT

 1.        Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 2.        Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3.        Er is sprake van overmacht als EM Beveiliging zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van EM Beveiliging.
 4.        Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor EM Beveiliging als;
  1.    leveranciers van EM Beveiliging overeenkomsten met EM Beveiliging niet nakomen.
  2.    leveranciers van EM Beveiliging niet tijdig leveren.
  3.    vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor EM Beveiliging gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
 5.        Bij overmacht volgens 16.4.1 en 16.4.2 zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en EM Beveiliging het niet eens kunnen worden, is EM Beveiliging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
17.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.        Alle producten blijven eigendom van EM Beveiliging, totdat afnemer en EM Beveiliging volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan EM Beveiliging en dat EM Beveiliging alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
 2.        Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
 3.       EM Beveiliging behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan EM Beveiliging.
 4.        De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 5.        Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar EM Beveiliging behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.
18.  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1.        Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2.        Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
 3.        De afnemer is gehouden in de lid a en b genoemde gegevens op eerste verzoek aan EM Beveiliging te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van EM Beveiliging van € 300,00 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 4.        Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 5.       EM Beveiliging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
19. KLACHTENREGELING

 1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5.      Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6.      Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7.      Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
20. Installatieservice

 1.      Wanneer een product met installatie wordt afgenomen door de opdrachtgever dan gaat opdrachtgever eveneens akkoord met de genoemde voorwaarden van de installatieservice welke is te vinden op https://www.embeveiliging.nl/installatieservice/